Numer ogłoszenia: 534162-N-2017; data zamieszczenia: 2017-06-19

Remont pomieszczeń jadalni z zapleczem, pomieszczenia socjalnego, pokoi sypialnych i łazienki - I etap.

Dotyczy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Zamenhofa 13

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (2017-07-05)

Informacja z otwarcia ofert z wykazem wykonawców (2017-07-04)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna):

- Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary robót