Numer ogłoszenia: 544766-N-2017; data zamieszczenia: 2017-07-05

Remont pomieszczeń jadalni z zapleczem, pomieszczenia socjalnego, pokoi sypialnych i łazienki - I etap.

Dotyczy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Zamenhofa 13

 

Informacja o wyniku

Informacja dla wykonawców

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna):

- Dokumentacja projektowa (część opisowa i graficzna)
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Przedmiary robót